Szanowni Państwo,

Z uwagi na to, iż od dnia 25 maja 2018r wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( zwanej dalej „RODO”), niniejszym przekazujemy informacje dotyczące Państwa danych osobowych, które przetwarzamy.

Zaznaczamy, że niniejszą informację przekazujemy jedynie w celach informacyjnych. Nie jest wymagane od Pani / Pana żadne działanie lub kontakt z nami.

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych ( zwanym też dalej: Administratorem) jest firma: Galeria Drzwi Prestige Natalia Aksman-Gonciarz z siedzibą 81-810 Sopot al. Niepodległości 861 tel. 58 524 56 27 . W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się na: e mail: biuro@galeria-prestige.pl

2. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, adresu email, numer telefonu, danych potrzebnych do wystawienia faktury VAT ( NIP, adres prowadzenia działalności) możemy przetwarzać w celu:

a) Realizacji czynności zawarcia lub wykonania umowy, zlecenia lub zamówienia i świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług lub sprzedaży lub najmu rzeczy – podstawa prawna art.6 ust. 1 pkt b RODO

b) Realizacja obowiązku przewidzianego prawem, w szczególności sporządzenia i przechowywania dokumentacji, wystawiania i przechowywania faktur, dokumentów księgowych, w tym również dla celów archiwizacyjnych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt. C RODO

c) Wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora wtedy gdy działamy na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Administratora , ochrony praw Administratora, marketingu bezpośredniego, potwierdzenia wykonania zobowiązań przez Administratora dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, procesów sądowych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt f RODO

d) Odpowiedzi na zapytania np. poprzez formularz kontaktowy, email, telefon, portal społecznościowy – podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt a RODO

e) Przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażania przez Państwa odrębnych zgód – podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt a RODO

3. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione następującym podmiotom: firmom montażowym, firmą wykonującym obsługę informatyczną Administratora. Takie podmioty przetwarzają dane w celu niezbędnym do zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy, na podstawie zawartych z nami umów i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Nie przekazujemy Pana/Pani danych poza teren Polski.

4. Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a) Obsługi posprzedażowej klientów ( np. obsługi zgłoszeń reklamacyjnych)
b) Zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi,
c) Wypełnienia obowiązku prawnego Administratora ( wynikającego np. z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

5. Prawa osoby, której dotyczą przetwarzane dane osobowe.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania. W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych byłaby Pani/Pana zgoda wyrażenia zgody na przetwarzanie danych – ma Pani /Pan prawo do jej wycofania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje także Pani/Panu prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ( od 15.05.2018 jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych).

6. Informacja o pozyskaniu danych oraz konieczności ich podania.
Przetwarzane przez nas Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy od Pani/Pana dobrowolnie w związku z zawarciem umowy, w tym podczas działań podejmowanych przed jej zawarciem ( składanie zamówień) oraz wykonaniem ( w tym dostawy, rozliczenie wykonania umowy). Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do podjęcia przez Galerię Drzwi Prestige czynności związanych z zawarciem umowy jak również jej wykonaniem.